Regulamin sklepu internetowego dekostylia.pl

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego dekostylia.pl, w którym zawarte zostały informacje m. in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w każdej chwili zapraszamy do kontaktu z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail dekostylia@wp.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,

Dekostylia

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument– osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.dekostylia.pl/regulamin

4) Sklep– sklep internetowy działający pod adresem www.dekostylia.pl

5) Sprzedawca– Agnieszka Maik, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dekostylia Agnieszka Maik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7971946893, nr REGON 368011659,
ul. Laskowa 13B/9, 05-600 Grójec

§ 2 Postanowienia wstępne


Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu dekostylia.pl, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez stację/urządzenie końcowe Klienta. Powinno jednak spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne łącze internetowe,

b) Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 256 MB,

c) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

d) system operacyjny co najmniej Windows XP

e) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do każdej rozdzielczości ekranu


Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną


Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia odbywa się bez zakładania konta w Sklepie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dekostylia@wp.pl
W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu dekostylia.pl, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, zdjęcia oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.


§ 5 Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) po dodaniu wszystkich produktów z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
3) podać wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki zamówienia oraz ewentualne dane do faktury (Podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), tam gdzie jest wymagana personalizacja podać dane niezbędne do wykonania zamówienia (np. data urodzenia dziecka, waga dziecka, imiona Państwa Młodych oraz wysłać zdjęcie na adres mailowy dekostylia@wp.pl)
4) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
5) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
6) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Za złożone zamówienie można zapłacić, zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności przelewem na rachunek bankowy po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia i danymi do przelewu celem dokonania płatności za zamówienie. Z chwilą zaksięgowania przelewu, umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

1. Wszystkie zamówienia realizowane poprzez sklep www.dekostylia.pl są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki każdego zamówienia to 15 zł i pozostaje niezmienny. 

2. Za złożone zamówienie Kupujący płaci zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 6 Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 1 dnia od chwili zawarcia umowy.

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie na koncie Sprzedającego, przy założeniu, że wszystkie niezbędne dane do realizacji zamówienia (np. zdjęcie dziecka, data urodzenia) zostały wysłane mailowo tego samego dnia. Jeżeli Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy i podania niezbędnych danych potrzebnych do wykonania zamówienia. 

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, gdyż ich personalizacja uniemożliwia ich dalszą sprzedaż.

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; zapis ten dotyczy takich produktów jak zaproszenia ze zdjęciem, magnesy, metryczki, podziękowania ze zdjęciem, personalizowane toppery na tort.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład mailem wysłanym na adres dekostylia@wp.pl Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie po otrzymaniu paczki zwrotnej, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał paczkę zwrotną od Konsumenta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności i w polityce cookies.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.


§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia w którym został opublikowany tj. 19.06.2020 r.